ประกาศ สพม.ลปลพ และเอกสารประกวดราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2)

news-finance-290465

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด/อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์/ห้องวิทยาศาสตร์/อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)