ประกาศ สพม.ลปลพ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 65 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อ(ห้องสมุด)ฯ

ประกาศแผนจัดซื้อหนังสือห้องสมุด 65

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจัดซ์้อวัสดุอุปกรณ์สื่อ (หนังสือห้องสมุด) ตามโครงการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน