ประกาศ สพม.ลปลพ เรื่อง ราคากลางพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

news-finance-201264

 

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง ราคากลางพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565