ประกาศ สพม.ลปลพ เรื่อง รับสมัครขอรับทุนการศึกษาสมาชิกและบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ประจำปี 2564

news-finance-201264-1

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง รับสมัครขอรับทุนการศึกษาสมาชิกและบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ประจำปี 2564