ประกาศ สพม.ลปลพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ โครงการห้องสตูดิโอเพื่อการศึกษา สพม.ลปลพ ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศและเอกสารประกาศประกวดราคา งบแม่เมา

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ตามโครงการห้องสตูดิโอเพื่อการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)