ประกาศ สพม.ลปลพ เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.ลปลพ

1.ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหาร 2565

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว7 ลว.12 พ.ค. 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3246 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565