ประกาศ สพม.ลปลพ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศแต่งตั้งกรรมการ ปี 65(ส่งผอ.บรรจง 11 กย.65)

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565