ประกาศ สพม.ลปลพ เรื่องรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสมาชิกและบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาธิการจังหวัดลำปาง จำกัด ประจำปี 2564

news-finance-241264

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ประจำปี 2564