ประกาศ สพม.ลปลพ เรื่องรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ สพม.ลปลพ ปีการศึกษา 2565

news-promote-240265-1

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ปีการศึกษา 2565

เขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาใน จังหวัดลำปาง

เขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาใน จังหวัดลำพูน

ตารางแสดงสัดส่วนและวิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนใน จังหวัดลำปาง

ตารางแสดงสัดส่วนและวิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนใน จังหวัดลำพูน