ประกาศ สพม.ลปลพ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาฯ โครงการห้องสตูดิโอเพื่อการศึกษา สพม.ลปลพ ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศ ยกเลิกประกาศ

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ตามโครงการห้องสตูดิโอเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)