ประกาศ สพม.ลปลพ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรใน สพม.ลปลพ

admin-170165-1

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน