ประกาศ สพม.ลปลพ เรื่องมาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับ ติดตามการรับนักเรียน ของ สพม.ลปลพ ปีการศึกษา 2565

news-promote-020265

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง มาตรการปัองกัน ป้องปราม กำกับ ติดตามการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ปีการศึกษา 2565