ประกาศ สพม.ลปลพ เรื่องประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) สังกัด สพม.ลปลพ

news-person-141064-1

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ.04009/ว2480 เรื่องการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ.) ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ.2564