ประกาศ สพม.ลปลพ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุฯ ตามโครงการห้องสตูดิโอเพื่อการศึกษา สพม.ลปลพ ด้วยวิธี e-bidding

studio-ebidding

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ตามโครงการห้องสตูดิโอ เพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)