ประกาศ สพม.ลปลพ เรื่องประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

news-finance-090365-2

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โปรเจคเตอร์,จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)