ประกาศ สพม.ลปลพ เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

news-promote-240265-6

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565