ประกาศโรงเรียนไหล่หินวิทยา เรื่อง ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลางเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที