ประกาศโรงเรียนไหลหินวิทยา เรื่อง ประกวดรายระเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (งานทาสี)