ประกาศโรงเรียนแม่พริกวิทยา เรื่อง ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคากลาง

คุณลักษณะราคากลางครูภัณฑ์ ทีวี งบ 67