ประกาศโรงเรียนเวียงมอกวิทยา เรื่อง ประกาศราคากลางท้องถิ่น การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ประกาศราคากลางท้องถิ่น ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เวียงมอกวิทยา
สอบถาม👉