ประกาศโรงเรียนเมืองมายวิทยา เรื่องประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลางเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ASNI Lumens