ประกาศโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประจำปี 2567