ประกาศโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ เรื่อง โครงการก่อสร้างหลังคาหลุมอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก