ประกาศโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์