ประกาศโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจี้าง โครงการจัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รายการปรับปรุงชอมแซมอาคารประชารังสรรค์(แบบ๒๑๖ล) และบ้านพักครู