ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสอง เข้าเรียน รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลำปาง ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผ่านรอบแรก - ลำปาง

 

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบ

คัดเลือกรองสอง เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลำปาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2567