ประกาศโรงเรียนวชิรป่าซาง เรื่อง เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลาง รายการ เครื่องสูบน้ำ และ โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)