ประกาศโรงเรียนวชิรป่าซาง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวชิรป่าซาง