ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท