ประกาศและนโยบาย สพม.ลำปาง ลำพูน

ประกาศและนโยบาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย N🚫 Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA)

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566