ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศแผน

ประกาศ สำนัหงานดขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566