ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น(อาคารเรียนแบบ 216) โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม