ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 ของโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา และครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 3 ของโรงเรียนเถินวิทยา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ + เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 ของโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา และครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 3 ของโรงเรียนเถินวิทยา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)