ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการครุภัณฑ์การเรียนการสอน coding ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 ของโรงเรียนแม่ตืนวิทยา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ+เอกสาร ครุภัณฑ์แม่ตืน

ระกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการครุภัณฑ์การเรียนการสอน coding ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 ของโรงเรียนแม่ตืนวิทยา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)