ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์การศึกษา (2)

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์การศึกษา

เอกสาร

1.รายละเอียดคุณลักษณะ ห้องวิทยาศาสตร์ รร.ทุ่งอุดมวิทยา

2.รายละเอียดคุณลักษณะห้องวิทยาศาสตร์ รร.แม่ทะวิทยา

3.รายละเอียดคุณลักษณะห้องวิทยาศาสตร์ รร.เวียงตาลพิทยาคม

4.รายละเอียดคุณลักษณะห้องวิทยาศาสตร์ รร.ไหล่หินวิทยา

5.รายละเอียดคุณลักษณะห้องสมุด รร.กิ่วลมวิทยา

6.รายละเอียดคุณลักษณะห้องสมุด รร.ทุ่งอุดมวิทยา

7.รายละเอียดคุณลักษณะห้องสมุด รร.เวียงเจดีย์วิทยา

8.รายละเอียดคุณลักษณะห้องสมุด รร.เวียงมอกวิทยา

9.รายละเอียดคุณลักษณะห้องสมุด รร.เสริมงามวิทยาคม

10.รายละเอียดคุณลักษณะอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ รร.เมืองปานพัฒนวิทย์