ประกาศราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา

ประกาศราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้า่งที่มิใช่งานก่อสร้าง

1.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานโลหะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

2.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานโลหะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

3.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

4.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ให้กับโรงเรียนในสังกัด

รายการครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนแม่พริกวิทยา

5.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

6.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา