ประกาศราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ

เอกสาร

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 150 นิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา แบบ มอก. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สพม.ลปลพ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด สพม.ลปลพ จำนวน 4 โรงเรียน