กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

น.ส.รสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์
ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

VTR กิจกรรมกลุ่ม

การยื่นขอรับบำเหน็จตบำนาญด้วยตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563

.....

            ประจำปีงบประมาณ 2563

1.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ต.ค. 62

2.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พ.ย. 62 

3.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธ.ค. 62 

4.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ม.ค. 63 

5.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.พ. 63 

6.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มี.ค. 63

7.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เม.ย. 63 

8.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พ.ค. 63 

9.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิ.ย. 63 

10.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ค. 63 

11.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ส.ค. 63 

12.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ย. 63 

13.รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สพม.35 ณ 30 ก.ย. 63 

.....

            ประจำปีงบประมาณ 2564

1.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ต.ค. 63

2.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พ.ย. 63

3.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธ.ค. 63

4.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ม.ค. 64

5.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.พ. 64

6.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มี.ค. 64

7.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เม.ย. 64

8.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พ.ค. 64

9.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิ.ย. 64 

10.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ค. 64

11.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ส.ค. 64

12.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ย. 64

13.รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สพม.ลปลพ ณ 30 ก.ย. 64 

.....

1.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ต.ค. 64

1.คู่มือการปฏิบัติงาน สพท. กล่มบริหารการเงินและสินทรัพย์