กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

น.ส.รสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์
ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

 

กิจกรรมกลุ่ม

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม

สมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 24 มี.ค.66

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ

ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

(e-filing)

(วันที่ 1 ตุลาคม 2567)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มี.ค. 67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.พ. 67 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ม.ค. 67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธ.ค. 66 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พ.ย. 66 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ต.ค. 66

รายละเอียดบัญชีประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สพม.ลำปาง ลำพูน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ย. 66 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ส.ค. 66 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ค. 66 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิ.ย. 66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พ.ค. 66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เม.ย. 66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มี.ค. 66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.พ. 66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ม.ค. 66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธ.ค. 65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พ.ย. 65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ต.ค. 65

.....

รายละเอียดบัญชีประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สพม.ลำปาง ลำพูน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ย. 65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ส.ค. 65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ค. 65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิ.ย. 65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พ.ค. 65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เม.ย. 65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มี.ค. 65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.พ. 65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ม.ค. 65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธ.ค. 64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พ.ย. 64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ต.ค. 64

.....

            ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สพม.ลปลพ ณ 30 ก.ย. 64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ย. 64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ส.ค. 64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ค. 64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิ.ย. 64 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พ.ค. 64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เม.ย. 64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มี.ค. 64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.พ. 64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ม.ค. 64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธ.ค. 63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พ.ย. 63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ต.ค. 63

.....

            ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สพม.35 ณ 30 ก.ย. 63 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ย. 63 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ส.ค. 63 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ค. 63 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิ.ย. 63 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พ.ค. 63 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เม.ย. 63 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มี.ค. 63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.พ. 63 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ม.ค. 63 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธ.ค. 62 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พ.ย. 62 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ต.ค. 62

.....

.....

1.คู่มือการปฏิบัติงาน สพท. กล่มบริหารการเงินและสินทรัพย์