นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ดร. กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ที่ปรีกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา พร้อมด้วย พร้อมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ลงพื้นที่ประเมินติดตามผลการดำเนินโครงการฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ในวันที่ 24 มีนาคม 2565
โดยมี นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และคณะศึกษานิเทศก์รับผิดชอบสาระภาษาไทย ตัวแทนครูผู้สอนภาษาไทย ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1-3 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล/รายงาน-ภาพ