นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน