นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับพระราชทานทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13