ทีมเยาวชน TWS HEAD Pui โรงเรียนเถินวิทยา ร่วมกับเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้จัดการอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดเศษพืชและขยะทางการเกษตร โดยใช้นวัตกรรม ปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองตามหลักวิศวกรรมแม่โจ้ 1 ตามโครงการ TWS HEAD Pui For Reducing Pollotion

ทีมเยาวชน TWS HEAD Pui โรงเรียนเถินวิทยา ร่วมกับเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้จัดการอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดเศษพืชและขยะทางการเกษตร โดยใช้นวัตกรรม ปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองตามหลักวิศวกรรมแม่โจ้ 1 ตามโครงการ TWS HEAD Pui For Reducing Pollotion ณ ห้องประชุมเวียงสังฆเติ๋น ชั้น 4 เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา โดยมีนายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด เป็นประธานในพิธี มีประชาชนผู้สนใจเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 50 ครัวเรือน