งานสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับรางวัลชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม โครงการแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2564