ค่ายบูรณาการ “วิวัฒน์ทรรศนา เมืองรถม้าเขลางค์นคร” โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565