บุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน

 

บุคลากร

ตำแหน่ง 

ปฏิบัติหน้าที่

คู่มือปฏิบัติงาน

นางมัณฑณา ลิ้มตระกูล

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ปฎิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

1. งานควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน ประสานงาน และ ตรวจคัดกรองงานด้านการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน
2. งานประเมินระบบควบคุมภายใน ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของทุกกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ที่ได้จัดทำและประเมินตนเองตามระเบียบที่กำหนด และรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.6)
3. งานประเมินความเสี่ยง โดยประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมการบริหารงานในด้านต่างๆ ของทุกกลุ่ม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูน

4. งานตรวจสอบด้านการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และสถานศึกษาในสังกัด
5. งานให้คำปรึกษา คำแนะนำ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูนและสถานศึกษาในสังกัด ในด้านการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การดูแลทรัพย์สิน และการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
6. งานจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในซึ่งมีองค์ประกอบครบถ้วน ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูน และมีการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในให้หน่วยรับตรวจทราบทั่วกัน
7. งานวางแผนการตรวจสอบภายใน จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ได้แก่ แผนการตรวจสอบระยะยาว (Audit Universe) แผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) และแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)
8. งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยการประเมินตนเอง (Self Assessment) เพื่อสอบทานและทบทวนการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
9. งานนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และความเห็นแก่ฝ่ายบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูน และสถานศึกษาในสังกัด ในด้านการควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลที่ดี
10. งานจัดตั้งเครือข่ายและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด
11. งานพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูน และสถานศึกษาในสังกัด

คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาว

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ชำนาญการ

1. งานธุรการ โดยการควบคุมการรับและนำส่งหนังสือ และเอกสารทางราชการ รวมทั้งการประสานงานและให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยตรวจสอบภายใน
2. งานสารสนเทศ โดยจัดการข้อมูลของหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นระบบ ใช้เป็นสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ การวางแผนและการจัดการเรียนรู้
3. งานระบบการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประเมินการควบคุมภายในและรายงานผลการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
4. งานประเมินความเสี่ยง โดยประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมการบริหารงานในด้านต่างๆ ของทุกกลุ่ม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูน

5. งานตรวจสอบด้านการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และสถานศึกษาในสังกัด
6. งานให้คำปรึกษา คำแนะนำ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูน และสถานศึกษาในสังกัด ในด้านการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การดูแลทรัพย์สิน และการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
7. งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยการประเมินตนเอง (Self Assessment) เพื่อสอบทานและทบทวนการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
8. งานจัดทำกระดาษทำการและรายงานการตรวจสอบ เพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูน รับทราบผลการดำเนินงาน
9. งานจัดตั้งเครือข่ายและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด
10. งานพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูน และสถานศึกษาในสังกัด

คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

 

สอบถาม👉