บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 


ชื่อ-นามสกุล

ภารกิจ

กลุ่มงาน

งานรับผิดชอบสหวิทยาเขต

งานตามนโยบาย

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.ลำปาง ลำพูน

นางสาวพิชญา คำปัน

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

- กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

- กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

สหวิทยาเขตบุญวาทย์
1. บุญวาทย์วิทยาลัย
2. แม่เมาะวิทยา
3. สบจางวิทยา
4. ประชารัฐธรรมคุณ
5. ประชาราชวิทยา

- ห้องเรียนดนตรี
-โครงการอ่านคล่องเขียนคล่อง
-โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 

นายสรวง ศรีแก้วทุม

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ 

รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

- กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้

- กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

- กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

- กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

- สหวิทยาเขตหริภุญชัย

- สหวิทยาเขตจามเทวี

- สหวิทยาเขตศรีวิชัย

(ทุกโรงเรียนในจังหวัดลำพูน)

- STEM Education
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- Active Learning (โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)
- หลักสูตรอาชีพ/เพื่อการมีงานทำ
- นโยบายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
- สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
- โรงเรียนมาตรฐานสากล
- โครงการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- โรงเรียนคู่พัฒนา

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

- กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

- กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์
1. เถินวิทยา
2. เวียงมอกวิทยา
3. แม่พริกวิทยา
4. สบปราบพิทยาคม
5. เกาะคาวิทยาคม
6. ไหล่หินวิทยา
7. เสริมงามวิทยาคม
8. แม่ทะวิทยา
9. แม่ทะพัฒนศึกษา
10. แม่ทะประชาสามัคคี

- โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership)

- โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนขนาดเล็ก
- โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic-learning
- เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ

นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

- กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

- กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา

- กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

สหวิทยาเขตกัลยา
1. ลำปางกัลยาณี
2. โป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก
3. ห้างฉัตรวิทยา
4. เตรียมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
5. แม่สันวิทยา
6. เวียงตาลพิทยาคม

- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- โครงการอ่านคล่องเขียนคล่อง
- โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
- โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

- กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
- กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
- กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
- กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

สหวิทยาเขตพญาวัง
1. แจ้ห่มวิทยา
2. วังเหนือวิทยา
3. เมืองปานพัฒนวิทย์
4. เมืองปานวิทยา
5. ทุ่งอุดมวิทยา
6. ทุ่งกว๋าววิทยาคม

- การยกระดับทักษะภาษาต่างประเทศ
- โครงการโรงเรียน คอนเน็กอีดี
- งานจัดการเรียนรวม/เรียนร่วม
- โครงการวิทยาการคำนวณ
- Innovation For Thai Education (ITFE) นวัตกรรมเพื่อการศึกษา

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการ

- กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้

- กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
- กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์
1. เถินวิทยา
2. เวียงมอกวิทยา
3. แม่พริกวิทยา
4. สบปราบพิทยาคม
5. เกาะคาวิทยาคม
6. ไหล่หินวิทยา
7. เสริมงามวิทยาคม
8. แม่ทะวิทยา
9. แม่ทะพัฒนศึกษา
10. แม่ทะประชาสามัคคี

- โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
- โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ
- การเรียนรู้แบบใช้ปัญหา/โครงงานเป็นฐาน (PBL)
- โครงการวิทยาการคำนวณ

นางชนัดดา ทิพย์เลิศ

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการ

- กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
- กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
- กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
- กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
- งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์
1. เถินวิทยา
2. เวียงมอกวิทยา
3. แม่พริกวิทยา
4. สบปราบพิทยาคม
5. เกาะคาวิทยาคม
6. ไหล่หินวิทยา
7. เสริมงามวิทยาคม
8. แม่ทะวิทยา
9. แม่ทะพัฒนศึกษา
10. แม่ทะประชาสามัคคี

- การยกระดับทักษะภาษาต่างประเทศ
- โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
- โครงการโรงเรียนมัธยมคุณภาพ
- โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
- โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

นางสาวสุดาภรณ์ สืบสุติน

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการ

- กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้

- กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

- กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

- กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

 

สหวิทยาเขตบุญวาทย์
1. บุญวาทย์วิทยาลัย
2. แม่เมาะวิทยา
3. สบจางวิทยา
4. ประชารัฐธรรมคุณ
5. ประชาราชวิทยา

 

- STEM Education

- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- Active Learning (โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)
- หลักสูตรอาชีพ/เพื่อการมีงานทำ
- นโยบายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
- สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
- โรงเรียนมาตรฐานสากล
- โครงการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- โรงเรียนคู่พัฒนา

 

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการ

- กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
- กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
- กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
- กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

สหวิทยาเขตบุญวาทย์
1. บุญวาทย์วิทยาลัย
2. แม่เมาะวิทยา
3. สบจางวิทยา
4. ประชารัฐธรรมคุณ
5. ประชาราชวิทยา

- โครงการโรงเรียน คอนเน็กอีดี
- โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
- โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ
- หลักสูตรอาชีพ/เพื่อการมีงานทำ
- Innovation For Thai Education (ITFE) นวัตกรรมเพื่อการศึกษา
- โครงการวิทยาการคำนวณ
- งานจัดการเรียนรวม/เรียนร่วม

นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการ

- กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้

- กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา

- กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

- งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สหวิทยาเขตกัลยา
1. ลำปางกัลยาณี
2. โป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก
3. ห้างฉัตรวิทยา
4. เตรียมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
5. แม่สันวิทยา
6. เวียงตาลพิทยาคม

- โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ
- โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
- โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

นางสาวพลอยไพลิน นิลกรรณ์

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการ

- กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
- กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
- กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
- กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

- สหวิทยาเขตหริภุญชัย

- สหวิทยาเขตจามเทวี

- สหวิทยาเขตศรีวิชัย

(ทุกโรงเรียนในจังหวัดลำพูน)

- STEM Education
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- Active Learning (โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)
- Innovation For Thai Education (ITFE) นวัตกรรมเพื่อการศึกษา
- โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic-learning
- เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic-learning
- เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ
- โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- โรงเรียนมาตรฐานสากล

นางสาวภัทรมาศ ปินใจ

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการ

-กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
-กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
-กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
-กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

สหวิทยาเขตพญาวัง
1. แจ้ห่มวิทยา
2. วังเหนือวิทยา
3. เมืองปานพัฒนวิทย์
4. เมืองปานวิทยา
5. ทุ่งอุดมวิทยา
6. ทุ่งกว๋าววิทยาคม

- การยกระดับทักษะภาษาต่างประเทศ
- โรงเรียนขนาดเล็ก
- โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
- โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ
- โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสาวิตตรี  ยุชมพู

เจ้าพนักงานธุรการ

- งานธุรการ