บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 


ชื่อ-นามสกุล

ภารกิจ

กลุ่มงาน

งานศูนย์พัฒนากลุ่ม

สาระการเรียนรู้

งานรับผิดชอบสหวิทยาเขต

งานตามนโยบาย

งานโครงสร้างพิเศษ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นายสรวง ศรีแก้วทุม

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

- กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษาานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 - ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

- ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ศูนย์พัฒนาส่งเสริมห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

- ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม

สหวิทยาเขต

กัลยา

- โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

- โรงเรียนวิถีพุทธ

- โรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ที่มีสติสมาธิเป็นฐาน

- Coaching Teams และ TFE ลำปาง

-

คู่มือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา

คู่มือยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการนิเทศ

นางสาวพิชญา คำปัน

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ 

รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

- กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้

- กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

- กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

- งานธุรการ

- ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

- ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

- ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

- ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้ “คอมพิวเตอร์”

- ศูนย์พัฒนาส่งเสริมห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

- ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)

- ศูนย์พัฒนาส่งเสริมห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

สหวิทยาเขตหริภุญชัย

สหวิทยาเขตจามเทวี

สหวิทยาเขตศรีวิชัย

- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน

- โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

- Active Learning

- ห้องเรียนอาชีพ/ทวิศึกษา

- Coaching Teams และ TFE ลำพูน

- โรงเรียนมาตรฐานสากล

- Education Hub

- โรงเรียนคู่พัฒนา

คู่มือการวัดและประเมินผลการศึกษา

นายคฑาวุธ แข็งแรง

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

- กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

- ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

- ศูนย์แนะแนว

สหวิทยาเขตบุญวาทย์

- ห้องเรียนดนตรี

- นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

คู่มือการวัดและประเมินผลการศึกษา

นายชนินทร์ วรรณมณี

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

- กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

- ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

- ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

- ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- ศูนย์แนะแนว

สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์

-โครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

-โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

- โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic-learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ/ประเทศ

คู่มือส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

- กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

- กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา

- ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

- ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้ “คอมพิวเตอร์”

- ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา (ASEAN)

สหวิทยาเขตพญาวัง

- การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ

- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

- ศาสตร์พระราชา

- Coaching Teams และ TFE ลำปาง

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV/DLIT สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยโรงเรียนพี่เลี้ยงสังกัด สพม.35

คู่มือการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

นางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

นางสาววาสนา บุญมาก

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

- กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้

- กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

- ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

- ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

- ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

(STEM Education)

สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์

-โครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

-โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

- STEM Education

- หลักสูตรเพื่อการมีงานทำ

- Coaching Teams และ TFE ลำปาง

- งานจัดการเรียนรวม/เรียนร่วม

- งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ/ประเทศ

คู่มือการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

นางสาวสุดาภรณ์ สืบสุติน

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการ

- กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้

- กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

- กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

 

- ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

- ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

- ศูนย์พัฒนาการวัดและประเมินผล และการวิจัย

- ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

(STEM Education)

 

สหวิทยาเขตบุญวาทย์

 

- STEM Education

- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน

- โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

- Active Learning

- หลักสูตรเชื่อมโยง ศธจ.

 

- โรงเรียนมาตรฐานสากล

- Education Hub

- โรงเรียนคู่พัฒนา

 

คู่มือการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการ

- กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้

- กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา

- กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

- ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม

- ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา (ASEAN)

สหวิทยาเขตกัลยา

- โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

- โรงเรียนวิถีพุทธ

- โรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ที่มีสติสมาธิเป็นฐาน

- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

- ศาสตร์พระราชา

- Coaching Teams และ TFE ลำปาง

- Coaching Teams และ TFE ลำพูน

- งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ/ประเทศ

คู่มือเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

นางชนัดดา ทิพย์เลิศ

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการ

- กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

- กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา

- กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

- ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

- ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

- ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

- ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา (ASEAN)

- ศูนย์พัฒนาส่งเสริมห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

สหวิทยาเขตพญาวัง

- การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ

- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

- ศาสตร์พระราชา

- Coaching Teams และ TFE ลำปาง

- งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ/ประเทศ

- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV/DLIT สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยโรงเรียนพี่เลี้ยงสังกัด สพม.35

คู่มือการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาวพลอยไพลิน นิลกรรณ์

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการ

- กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

- กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา

- งานธุรการ

- ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

- ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้ “คอมพิวเตอร์”

- ศูนย์พัฒนาการวัดและประเมินผล และการวิจัย

สหวิทยาเขตหริภุญชัย

สหวิทยาเขตจามเทวี

สหวิทยาเขตศรีวิชัย

- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน

- โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

- Active Learning

- Coaching Teams และ TFE ลำพูน

- โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic-learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ/ประเทศ

- โรงเรียนมาตรฐานสากล

คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา

นางสาวภัทรมาศ ปินใจ

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการ

-กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
-กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
-กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
-กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

- ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้ อาเซียนศึกษา (ASEAN)
- ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม

สหวิทยาเขต

พญาวัง

- การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
- ภาษาต่างประเทศที่สอง
- ศูนย์ HCEC
- โรงเรียนขนาดเล็ก
- โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
- Coaching Teams และ TFE จังหวัดลำปาง
- โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

นายเดชกำพล  เจดีย์ยอด

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการ

 

 

 

 

 

นางสาวิตตรี  ยุชมพู

เจ้าพนักงานธุรการ

- งานธุรการ

-การจัดทำเอกสาร การเก็บ รักษา การยืม และการทำลาย
-การรับ–ส่ง ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการตามระบบที่กำหนด โดยจัดทำและพัฒนากำกับดูแลการรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ e-office, e-filing และ my-office แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบพร้อมทั้งนำระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานรับ–ส่งหนังสือราชการ ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
-รายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
-งานจัดหาและดูแลบำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ ของกลุ่ม

 

 

 

คู่มืองานธุรการ