บุคลากร กลุ่มกฎหมายและคดี

 

บุคลากร

ตำแหน่ง 

ปฏิบัติหน้าที่

คู่มือปฏิบัติงาน

นายชวพล แก้วศิริพันธ์

นิติกรชำนาญการพิเศษ

ปฎิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
2. ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
3. ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
6. ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ของหน่วยงาน
8. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
9. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา

คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียน สพม.ลปลพ

นางสาวจรวยพร  สารเร็ว

นิติกรชำนาญการ

1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
2. ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
3. ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
6. ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ของรัฐ
8. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการโรงเรียนสุจริต
9. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา

คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียน สพม.ลปลพ