คุณครูคนเก่ง โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับรางวัลบุคคลส่งเสริมกิจกรรม เด็กและเยาวชนดีเด่น งานประกาศรางวัล “เพชรเมืองเหนือ” จากสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม