คุณครูคนเก่ง กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศสและภาษาเกาหลี) โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับรางวัลครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 จาก สพม.ลำปาง ลำพูน