คุณครูคนเก่ง กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับรางวัลครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 จาก สพม.ลำปาง ลำพูน